Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на shop.bmg.bg

1. ПРЕДМЕТ
1.1 Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на shop.bmg.bg, които уреждат правилата за използването на shop.bmg.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. „БиЕмДжи Дейта“ ООД (BMG Data Ltd.) е дружество със седалище и адрес на управление в България, София, ул. Никола Габровски №14, ет.1, с ЕИК 203394424 и идентификационен номер по ДДС в България: BG203394424.
2.2. БиЕмДжи Дейта ООД администрира електронния магазин BMG Data, под формата на сайта shop.bmg.bg и bmg.bg. БиЕмДжи Дейта ООД щe бъде наричано за краткост по-долу BMG Data.
2.3. Можете да се свържете с BMG Data на посочения по-горе адрес, на телефон 02/460 50 60, или на и-мейл адрес office@bmg.bg Телефоните за връзка са платени (на цената на един градски разговор).

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на shop.bmg.bg, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през сайта за електронна търговия shop.bmg.bg с BMG Data.
3.2. Продавач – BMG Data.
3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса shop.bmg.bg и неговите поддомейни.
3.4. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от BMG Data (по електронен път, телефон и т.н.) или по съществуващ договор за използване с BMG Data и което е заявило създаването и използването на Акаунт.
3.5. Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което се е регистрирало на shop.bmg.bg и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия за ползване.
3.6. Акаунт – раздел от сайта на BMG Data, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.
3.7. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки и/или Услуги, които желае да закупи към момента на добавянето им или на по-късен етап.
3.8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между BMG Data и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и/или Услуги от Сайта.
3.9. Стока(-и) и/или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Сайта, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
3.10. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Сайта, марката BMG Data или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Сайта.
3.12. Съдържание
– цялата информация на Сайта е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
– съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към BMG Data и/или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
– всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на BMG Data и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
– информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
– данни относно Продавач.
3.13. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и/или Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
3.14. Транзакция – действието от страна на BMG Data по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Сайта, осъществявано единствено по банков път.
3.15. Описание и Допълнителна информация – всички характеристики и/или описания на Стоките и/или Услугите, така както са посочени в описанието им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на BMG Data обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Сайта.
4.2. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с Общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. BMG Data си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Сайта. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Сайта изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Сайта се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. BMG Data полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, BMG Data уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от BMG Data се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
4.8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. BMG Data не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на BMG Data от негово име.
5.2. BMG Data ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление BMG Data прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи BMG Data уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително заплатена цена на Стоката и/или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му за уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.
6.2. BMG Data си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на BMG Data по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Продажби“ на BMG Data, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. BMG Data не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка или на посочените на Сайта адрес, и-мейл или телефон в раздел „Контакти”.
6.4. BMG Data може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта, за определен период от време.
6.5. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.6. При онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN (български лев). BMG Data препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от BMG Data.
6.7. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока и/или Услуга, а не да я представят точно (снимките са илюстративни). Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките и/или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Възможно е да има неточности в описанията на някои от продуктите предлагани от BMG Data. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на BMG Data или на техните съответни правоносители.
8.2. BMG Data има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3. Нищо в сключения между BMG Data и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на BMG Data последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на BMG Data върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на BMG Data.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ или действащото законодателство на Република България.
8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на BMG Data за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между BMG Data и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на BMG Data, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на BMG Data няма да се счита за съгласие от страна на BMG Data да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от BMG Data.
8.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от BMG Data или техните съответни правоносители.

9. ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2. Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката и/или Услугата.
9.3. Част от Стоките и/или Услугите предлагани от BMG Data са обвързани с минималко количество за поръчка, взависимост от политиката на съответния производител.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на BMG Data във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на BMG Data да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
– неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
– осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
– предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
9.7. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от BMG Data в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от BMG Data. Този срок започва да тече от датата на получаването на закупената Стока от Купувача или от датата на възможно най-ранно активиране на Услугата. Клиентът следва да откаже Услугата или да върне на BMG Data Стоката на адрес: България, София, ул. Никола Габровски №14, ет.1 като междувременно уведоми Продавача за това на sales@bmg.bg или на посочените в Сайта телефони.
9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока или е отказал съответната Услуга. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната транзакция. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 (четиринадесет) дни.
9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки и/или Услуги или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано. Възстановяването на сумата се осъществява до 7 (седем) работни дни при заплащане с банков превод или съгласно политиката на издателя при заплащане с кредитна/дебитна карта.
9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Сайта.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
10.1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
– при предоставяне на Стоки и/или Услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Купувача и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
– при доставка на Стоки и/или Услуги, чиято цена е променена от доставчика и не може да бъде контролирана от Продавача, настъпили по време на срока за упражняване правото на отказ;
– при доставка на запечатан компютърен софтуер, който е разпечатан след доставката.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на BMG Data, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и анонимно клиентското/потребителското поведение.
11.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на BMG Data анонимно неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. BMG Data има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че BMG Data може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. BMG Data няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
11.3. С предоставянето на свои данни на BMG Data (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват BMG Data или трети лица, които са куриери, партньори на BMG Data и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които BMG Data може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, той има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.
12.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си или като се свърже с Продавача.
12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
12.4. След покупката на Стока и/или Услуга, при вече дадено съгласие, BMG Data ще изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно:
– Предложения за Стоки и/или Услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока и/или Услуга;
– Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от BMG Data или като се свърже с BMG Data за тази цел.

13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Всички Поръчки на Стоки и/или Услуги, предлагани от BMG Data се заплащат по банков път или чрез кредитна/дебитна карта.
13.3. При издаване на фактура Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването й в съответствие с действащото българско законодателство.
13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки и/или предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
13.5. BMG Data издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от BMG Data. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез получаване на и-мейл. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа, молим да ни уведомите на имейл адреса: sales@bmg.bg или на office@bmg.bg .
13.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ
14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени Стоки и/или Услуги по електронен път или чрез куриер до адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи точна информация за адреса, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на shop.bmgdata.bg, определено за това.
14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и/или Услугите и изпращането на съпътстващите документи. При несъответствие, моля да се свържете с нас на имейл sales@bmg.bg или на телефоните за контакт.
14.3. (1) BMG Data ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на Европейски съюз (ЕС).
(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от BMG Data се намират на инфо страницата на Сайта – „Доставка“.
(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желаните Стоки и/или Услуги се поставят в количката и потребителя въведе адрес за доставка.

15. ГАРАНЦИИ
15.1. Продавачът предлага всички Стоки и/или Услуги на Сайта с гаранция за съответствие на Стоката с Договора в съответствие с политиката на производителя.
15.2. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
16.1. Собствеността/Правото на ползване на Стоките се прехвърля от Продавача с предаването им на Купувача чрез куриер или по друг начин според договорка между страните. Правото на ползване на Услугите се прехвърля от Продавача към Купувача по електронен път.

17. ОТГОВОРНОСТ
17.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите ТУК.

19. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите ТУК.

20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
20.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между BMG Data и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред Софийски арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“, регистрирано по ф.д. № 583/2016г. по описа на СГС за 2016г. по, ЕИК 177084688 : със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Искър” № 8, представлявана от Мария Иванова Янева, в качеството на председател, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.

br_labels:
a:58:{s:15:"label_from_post";s:0:"";s:12:"content_type";s:4:"text";s:4:"text";s:5:"Label";s:11:"text_before";s:0:"";s:14:"text_before_nl";s:0:"";s:10:"text_after";s:0:"";s:13:"text_after_nl";s:0:"";s:5:"image";s:0:"";s:4:"type";s:5:"label";s:11:"padding_top";s:3:"-10";s:18:"padding_horizontal";s:1:"0";s:13:"border_radius";s:1:"3";s:12:"border_width";s:1:"0";s:12:"border_color";s:6:"ffffff";s:12:"image_height";s:0:"";s:11:"image_width";s:0:"";s:9:"color_use";s:1:"1";s:5:"color";s:6:"f16543";s:10:"font_color";s:6:"ffffff";s:9:"font_size";s:2:"14";s:11:"line_height";s:0:"";s:8:"position";s:4:"left";s:6:"rotate";s:4:"0deg";s:6:"zindex";s:3:"500";s:4:"data";a:0:{}s:15:"tooltip_content";s:0:"";s:13:"tooltip_theme";s:4:"dark";s:16:"tooltip_position";s:3:"top";s:18:"tooltip_open_delay";s:1:"0";s:19:"tooltip_close_delay";s:1:"0";s:15:"tooltip_open_on";s:5:"click";s:22:"tooltip_close_on_click";s:1:"0";s:17:"tooltip_use_arrow";s:1:"0";s:17:"tooltip_max_width";s:3:"300";s:8:"template";s:0:"";s:16:"div_custom_class";s:0:"";s:14:"div_custom_css";s:0:"";s:17:"span_custom_class";s:0:"";s:15:"span_custom_css";s:0:"";s:14:"b_custom_class";s:0:"";s:12:"b_custom_css";s:0:"";s:15:"i1_custom_class";s:0:"";s:13:"i1_custom_css";s:0:"";s:15:"i2_custom_class";s:0:"";s:13:"i2_custom_css";s:0:"";s:15:"i3_custom_class";s:0:"";s:13:"i3_custom_css";s:0:"";s:15:"i4_custom_class";s:0:"";s:13:"i4_custom_css";s:0:"";s:15:"better_position";s:1:"1";s:10:"top_margin";s:2:"10";s:12:"right_margin";s:2:"10";s:13:"bottom_margin";s:1:"0";s:11:"left_margin";s:1:"0";s:11:"top_padding";s:2:"15";s:13:"right_padding";s:2:"15";s:14:"bottom_padding";s:2:"15";s:12:"left_padding";s:2:"15";}
classic-editor-remember:
classic-editor
Контакти

  • Тел: +359 2 460 50 60
  • E-mail: office@bmg.bg
  • Адрес: 1172 София, ул. Никола Габровски 14
  • Карта на сайта

Вход

създаване на профил
BMG Data

Login